دانلود رایگان


پاورپوینت رفتار سازماني (Organizational Behavior) - دانلود رایگانپاورپوینت رفتار سازماني (Organizational Behavior)دانلود پاورپوینت با موضوع رفتار سازماني (Organizational Behavior)،در قالب ppt و در 105 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:
بخش اول: مباني رفتار

دانلود رایگان پاورپوینت رفتار سازماني (Organizational Behavior)دانلود پاورپوینت با موضوع رفتار سازماني (Organizational Behavior)،در قالب ppt و در 105 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:
بخش اول: مباني رفتار سازماني مقدمه رفتار سازمانيتاثير انگيزش بر عملكرد افرادتعريف رفتار سازمانيخرده سامانه هاي سازمان و تاثير متقابل آن ها نقش هاي مديريتي از ديدگاه آديزس نگاهي بر نگرش نظام مندنگرش نظام مندويژگي سامانه هاي بازنقش هاي مديريت براساس نظر مينتزبرگمهارت هاي مديريتعوامل موثر در يك سامانه اجتماعيرفتار سازماني به دنبال دادن چه دانشي به مديران است؟ابزار مدیریتسه حيطه مطالعاتي رفتار سازمانيسطوح تغييردرافراد
بخش دوم: رفتار فرديعوامل موثر در رفتار فرديويژگي شخصي (بيوگرافي)توانیاییشخصیتعوامل تعيين كننده شخصيت یادگیرینظريه هاي يادگيريشكل دادن به رفتار (Shaping Behavior)ادراکداستان يك حادثهچارچوب ادراكيعوامل موثر بر ادراكفنون قضاوت درباره ديگراننظريه اسناد (ATTRIBUTION THEORY)ارزش ها و نگرش هاناهماهنگي شناختيعوامل موثر بر رفتار فرديانگیزشقدرت انگيزهتغيير در قدرت انگيزهانگیزه هاطبقه بندي فعاليت هاانتظار و دسترسي (Expectancy & Availability)روان درماني و تعديل رفتار نظريه هاي انگيزشنظريه سلسله مراتب نيازهاي مازلونظريه Xو Y داگلاس مك گرگورآرجريسنظريه بهداشت- انگيزش هرزبرگنظريه ERGنظريه نيازهاي سه گانه مك كللند (Three Needs Theory)نظريه ارزشيابي شناخت (Cognitive Evaluation)نظريه ويژگي هاي ضروري شغل (Requisite Task Attributes Theory)الگوي ويژگي هاي شغلي (Job Characteristics Model)نظريه بلوغ و عدم بلوغ (Maturity & Immaturity Theory)نظریه اسنادالگوي اقتضايي انگيزش (Motivation Contingency Theory)انگيزش در عملمنابع انگيزش
بخش سوم: رفتار گروهيتحليل تعاملي TAحالات من شخصيتحالات منحالت من بالغحالت من والدحالت من كودكشخصيت سالممشكل سازمان با وضعيت من فردوضعيت زندگيدارندگان وضعيت زندگي (من خوب نيستم- تو خوب نيستي)دارندگان وضعيت زندگي (من خوب نيستم- تو خوبي)دارندگان وضعيت زندگي (من خوبم- تو خوب نيستي)دارندگان وضعيت زندگي (من خوبم- توخوبي)به چه تعامل هايي مديران بايد توجه داشته باشندتعامل ميان افرادنوازش هارهبریسه مهارت يا شايستگي رهبريمحيط در رهبريقدرت و رهبري مديرانمنابع قدرت در رهبري مديراننظريه هاي رهبرينظريه هاي خصوصيات فردي رهبرينظريه هاي رفتاري رهبريشبكه مديريتنظريه وضعي هرسي و بلانچاردمطابق با مراحل بلوغ فوق، چهار سبك رهبري پيشنهاد مي كنندسبك رهبري (STYLE OF LEADER)رهبري موفق در مقابل رهبري موثرچه چيزي اثربخشي سازمان را تعيين مي كندمشكل پيچيده سازمانيوحدت اهداف و اثربخشيموفقيت مديران با پنج تعهد- مک کنزیتعهد نسبت به مشتریتعهد نسبت به سازمانتعهد نسبت به خودتعهد نسبت به کارکنانتعهد نسبت به وظیفهمدیریت عملکرد بر مبنای سامانه PRICEارتباط موثراثربخشي ارتباط به شكل هاي پيام مربوط مي شودپنجره جوهري (JOHARI WINDOW)تاثير بازخورد بر روي پنجره جوهري (EFFECT OF FEEDBACK ON THE JOHARI WINDOW)تاثير بازخورد و افشاگري برروي پنجره جوهري (EFFECT OF FEEDBACK AND DISCLOSURE ON THE JOHARI WINDOW)درك از خود و درك ديگران (SELF- PERCEPTION AND OTHER PERCEPTION)ناحيه عمومي- وقتي كه اختلاف زياد است (PUBLIC ARENA WHEN THERE IS A LARGE DISCREPANCY)ناحيه عمومي- وقتي كه اختلاف كم است (PUBLIC ARENA WHEN THERE IS A SMALL DISCREPANCY)


پاورپوینت رفتار سازماني (Organizational Behavior)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دياگرام گردش مراحل كار در طراحي ايستگاه هاي مترو

پاورپوینت مرمت امامزاده رودبند

تحقیق فورس ماژور (قوه قاهره) در اجراي قرارداد

تحقیق نفت در خاورمیانه

پاورپوینت تحلیل معماری مجتمع مسکونی ششصد دستگاه

تحقیق مديريت اسلامي

گزارش کاراموزی مدرسه غیرانتفاعی

تحقیق جذب، گزینش و مدیریت نیروی انسانی در سازمان ها

تحقيق معيارهاي شادي

پاورپوینت شرکت دل